پمپ كفكش

پمپ كفكش

 پمپ كفكش

  پمپ کفکش-لجن کش بافلنچ لوله خروجی “2 ـ “3 ـ ” 4

 

  ( پمپ کفکش -مدل تزروم)

1-   دو اینچ با فشار 30 الی 95 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 10 متر مکعب وحداکثر30 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 40 (ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 10 متر مکعب وحداکثر30 متر مکعب.

 

 

 ( کفکش -مدل آباد)

1-   دو اینچ با فشار 80 الی 120 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 60 الی 100 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر25 متر مکعب

3-  چهار اینچ با فشار 45 الی 60 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر75 متر مکعب.

 

 

 

   (کفکش – مدل آبیار)

1-  دو اینچ با فشار 28 الی 90 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

2-   سه اینچ با فشار 22 الی 77 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر25 متر مکعب

 3 –  چهار اینچ با فشار 18 الی 40 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر75 متر مکعب.

 

 

(کف کش – تيپ ۳  )

۱-  پمپ دو اینچ با فشار 30 الی 95 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

۲-   سه اینچ با فشار 25 الی 80 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر35 متر مکعب

 ۳ –  چهار اینچ با فشار 20 الی 45 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر55 متر مکعب.

(کف کش – تیپ 4 )

1-  پمپ دو اینچ با فشار 30 الی 95 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

۲-   سه اینچ با فشار 25 الی 80 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر35 متر مکعب

 ۳ –  چهار اینچ با فشار 20 الی 45 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر55 متر مکعب.

توضیج :جدول آبدهی این پمپ مشابه تیپ3 می باشد

(کف کش – تیپ 5 )

1-  پمپ دو اینچ با فشار 30 الی 120 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 8 متر مکعب وحداکثر20 متر مکعب.

۲-   سه اینچ با فشار 25 الی 100 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی 15 متر مکعب وحداکثر35 متر مکعب

 ۳ –  چهار اینچ با فشار 20 الی 60 متر(ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر55 متر مکعب.

توضیج :جدول آبدهی کف کش تیپ 5 مشابه تیپ3 می باشد

( لجن کش – مدل تزروم)

چهار اینچ با فشار 18 (ارتفاع کل قائم) و حداقل آبدهی35 متر مکعب وحداکثر75 متر مکعب.

مناسب برای تخلیه فاضلاب بغیراز فضولات انسانی

      جدول آبدهی و توان نامی و دیگر مختصات

 

جدول آبدهی تیپ 3 و تیپ 4

 

جدول آبدهی آبیار

 

جدول آبدهی آباد

 

جدول ابدهی تزرم جهان پمپ

جدول آبدهی تزرم