شناورجهان پمپ

شناورجهان پمپ

پمپ شناور – تیپ کف گردی پروانه برنزی با فلنچ لوله خروجی 2 اینچ مدل (193)

1) پمپ آب شناور 2 اینچ   با فشار50 الی 150 متر (ارتفاع کل قائم مسیر) وحداقل آبدهی 9 متر مکعب و حداکثر 15 متر مکعب در ساعت

2)یکی از ویژ گیهای پمپ شناور مدل کفگردی قادر به کار دائم در شبانه روز می باشد

پمپ آب شناور – تیپ کف گردی پروانه برنزی با فلنچ لوله خروجی  ۳  اینچ مدل (233)

پمپ آب شناور ۳ اینچ   با فشار۵۰ الی ۱۲۰ متر (ارتفاع کل قائم مسیر) وحداقل آبدهی ۱۵ متر مکعب و حداکثر ۳۵ متر مکعب در ساعت

پمپ آب شناور – تیپ کف گردی پروانه برنزی با فلنچ لوله خروجی ۴  اینچ مدل (293)

پمپ آب شناور ۴ اینچ   با فشار۴۰ الی ۸۰ متر (ارتفاع کل قائم مسیر) وحداقل آبدهی ۳۵ متر مکعب و حداکثر ۵۵ متر مکعب در ساعت

یکی از ویژ گیهای پمپ شناور مدل کفگردی قادر به کار دائم در شبانه روز می باشد

کلیه پمپ ها پروانه ها از جنس برنز و محور ها استیل می باشند

جدول مشخصات آبدهی و توان نامی انواع پمپ آب شناور